Ledige domæner på 2 bogstaver

I Danmark er der i alt registreret mere end 1 million .dk domæner, så det kan efterhånden godt være lidt vanskeligt at finde det helt rigtige domæne.

Korte domæner er populære. Både fordi de er nemmere at huske, og fordi de er hurtigere at indtaste i browseren eller mail adressen. Domæner på ganske få bogstaver er der uhyre populære og i dette indlæg vil du få et tip til, hvordan du kan tjekke om der pt. skulle være nogle domæner ledige med blot 2 bogstaver.

Ledige domæner pr. 12 september 2014

Jeg har testet pr. dags dato (12. september 2014) – og denne dag er følgende domæner med to bogstaver ledige.

Tjek om domænet stadig er ledigt – indtast domænet nedenfor:

 • æa.dk
 • æc.dk
 • øc.dk
 • æe.dk
 • æf.dk
 • åf.dk
 • øg.dk
 • åg.dk
 • æh.dk
 • æi.dk
 • æj.dk
 • æk.dk
 • åk.dk
 • æl.dk
 • æm.dk
 • åm.dk
 • æn.dk
 • ån.dk
 • æo.dk
 • æp.dk
 • æq.dk
 • øq.dk
 • åq.dk
 • ør.dk
 • æs.dk
 • æu.dk
 • øu.dk
 • åv.dk
 • æw.dk
 • åw.dk
 • åx.dk
 • æy.dk
 • øy.dk
 • åy.dk
 • æz.dk
 • åz.dk
 • cæ.dk
 • dæ.dk
 • eæ.dk
 • gæ.dk
 • iæ.dk
 • jæ.dk
 • kæ.dk
 • oæ.dk
 • pæ.dk
 • qæ.dk
 • ræ.dk
 • tæ.dk
 • uæ.dk
 • væ.dk
 • wæ.dk
 • xæ.dk
 • yæ.dk
 • øæ.dk
 • bø.dk
 • lø.dk
 • qø.dk
 • xø.dk
 • yø.dk
 • zø.dk
 • åø.dk
 • bå.dk
 • cå.dk
 • hå.dk
 • iå.dk
 • jå.dk
 • lå.dk
 • må.dk
 • oå.dk
 • qå.dk
 • tå.dk
 • uå.dk
 • vå.dk
 • wå.dk
 • xå.dk
 • yå.dk
 • zå.dk
 • øå.dk

Tjek hvilke domæner på 2 bogstaver der ledige lige nu – sådan gør du

 1. Gå til UnoEuro.com
 2. Klik på linket “Indtast liste” (er placeret ligeunder domæne søgefeltet)
 3. Indsæt listen nedenfor – Bemærk: Har du en konto hos UnoEuro kan du søge efter alle domæne kombinationerne nedenfor på en gang. Har du IKKE, så bliver du nød til at indsætte 20 domæne kombinationer ad gangen, da dette er maksimum – hvis man ikke er logget ind.

Kombinationer af domæner med 2 bogstaver

aa.dk
ba.dk
ca.dk
da.dk
ea.dk
fa.dk
ga.dk
ha.dk
ia.dk
ja.dk
ka.dk
la.dk
ma.dk
na.dk
oa.dk
pa.dk
qa.dk
ra.dk
sa.dk
ta.dk
ua.dk
va.dk
wa.dk
xa.dk
ya.dk
za.dk
æa.dk
øa.dk
åa.dk
ab.dk
bb.dk
cb.dk
db.dk
eb.dk
fb.dk
gb.dk
hb.dk
ib.dk
jb.dk
kb.dk
lb.dk
mb.dk
nb.dk
ob.dk
pb.dk
qb.dk
rb.dk
sb.dk
tb.dk
ub.dk
vb.dk
wb.dk
xb.dk
yb.dk
zb.dk
æb.dk
øb.dk
åb.dk
ac.dk
bc.dk
cc.dk
dc.dk
ec.dk
fc.dk
gc.dk
hc.dk
ic.dk
jc.dk
kc.dk
lc.dk
mc.dk
nc.dk
oc.dk
pc.dk
qc.dk
rc.dk
sc.dk
tc.dk
uc.dk
vc.dk
wc.dk
xc.dk
yc.dk
zc.dk
æc.dk
øc.dk
åc.dk
ad.dk
bd.dk
cd.dk
dd.dk
ed.dk
fd.dk
gd.dk
hd.dk
id.dk
jd.dk
kd.dk
ld.dk
md.dk
nd.dk
od.dk
pd.dk
qd.dk
rd.dk
sd.dk
td.dk
ud.dk
vd.dk
wd.dk
xd.dk
yd.dk
zd.dk
æd.dk
ød.dk
åd.dk
ae.dk
be.dk
ce.dk
de.dk
ee.dk
fe.dk
ge.dk
he.dk
ie.dk
je.dk
ke.dk
le.dk
me.dk
ne.dk
oe.dk
pe.dk
qe.dk
re.dk
se.dk
te.dk
ue.dk
ve.dk
we.dk
xe.dk
ye.dk
ze.dk
æe.dk
øe.dk
åe.dk
af.dk
bf.dk
cf.dk
df.dk
ef.dk
ff.dk
gf.dk
hf.dk
if.dk
jf.dk
kf.dk
lf.dk
mf.dk
nf.dk
of.dk
pf.dk
qf.dk
rf.dk
sf.dk
tf.dk
uf.dk
vf.dk
wf.dk
xf.dk
yf.dk
zf.dk
æf.dk
øf.dk
åf.dk
ag.dk
bg.dk
cg.dk
dg.dk
eg.dk
fg.dk
gg.dk
hg.dk
ig.dk
jg.dk
kg.dk
lg.dk
mg.dk
ng.dk
og.dk
pg.dk
qg.dk
rg.dk
sg.dk
tg.dk
ug.dk
vg.dk
wg.dk
xg.dk
yg.dk
zg.dk
æg.dk
øg.dk
åg.dk
ah.dk
bh.dk
ch.dk
dh.dk
eh.dk
fh.dk
gh.dk
hh.dk
ih.dk
jh.dk
kh.dk
lh.dk
mh.dk
nh.dk
oh.dk
ph.dk
qh.dk
rh.dk
sh.dk
th.dk
uh.dk
vh.dk
wh.dk
xh.dk
yh.dk
zh.dk
æh.dk
øh.dk
åh.dk
ai.dk
bi.dk
ci.dk
di.dk
ei.dk
fi.dk
gi.dk
hi.dk
ii.dk
ji.dk
ki.dk
li.dk
mi.dk
ni.dk
oi.dk
pi.dk
qi.dk
ri.dk
si.dk
ti.dk
ui.dk
vi.dk
wi.dk
xi.dk
yi.dk
zi.dk
æi.dk
øi.dk
åi.dk
aj.dk
bj.dk
cj.dk
dj.dk
ej.dk
fj.dk
gj.dk
hj.dk
ij.dk
jj.dk
kj.dk
lj.dk
mj.dk
nj.dk
oj.dk
pj.dk
qj.dk
rj.dk
sj.dk
tj.dk
uj.dk
vj.dk
wj.dk
xj.dk
yj.dk
zj.dk
æj.dk
øj.dk
åj.dk
ak.dk
bk.dk
ck.dk
dk.dk
ek.dk
fk.dk
gk.dk
hk.dk
ik.dk
jk.dk
kk.dk
lk.dk
mk.dk
nk.dk
ok.dk
pk.dk
qk.dk
rk.dk
sk.dk
tk.dk
uk.dk
vk.dk
wk.dk
xk.dk
yk.dk
zk.dk
æk.dk
øk.dk
åk.dk
al.dk
bl.dk
cl.dk
dl.dk
el.dk
fl.dk
gl.dk
hl.dk
il.dk
jl.dk
kl.dk
ll.dk
ml.dk
nl.dk
ol.dk
pl.dk
ql.dk
rl.dk
sl.dk
tl.dk
ul.dk
vl.dk
wl.dk
xl.dk
yl.dk
zl.dk
æl.dk
øl.dk
ål.dk
am.dk
bm.dk
cm.dk
dm.dk
em.dk
fm.dk
gm.dk
hm.dk
im.dk
jm.dk
km.dk
lm.dk
mm.dk
nm.dk
om.dk
pm.dk
qm.dk
rm.dk
sm.dk
tm.dk
um.dk
vm.dk
wm.dk
xm.dk
ym.dk
zm.dk
æm.dk
øm.dk
åm.dk
an.dk
bn.dk
cn.dk
dn.dk
en.dk
fn.dk
gn.dk
hn.dk
in.dk
jn.dk
kn.dk
ln.dk
mn.dk
nn.dk
on.dk
pn.dk
qn.dk
rn.dk
sn.dk
tn.dk
un.dk
vn.dk
wn.dk
xn.dk
yn.dk
zn.dk
æn.dk
øn.dk
ån.dk
ao.dk
bo.dk
co.dk
do.dk
eo.dk
fo.dk
go.dk
ho.dk
io.dk
jo.dk
ko.dk
lo.dk
mo.dk
no.dk
oo.dk
po.dk
qo.dk
ro.dk
so.dk
to.dk
uo.dk
vo.dk
wo.dk
xo.dk
yo.dk
zo.dk
æo.dk
øo.dk
åo.dk
ap.dk
bp.dk
cp.dk
dp.dk
ep.dk
fp.dk
gp.dk
hp.dk
ip.dk
jp.dk
kp.dk
lp.dk
mp.dk
np.dk
op.dk
pp.dk
qp.dk
rp.dk
sp.dk
tp.dk
up.dk
vp.dk
wp.dk
xp.dk
yp.dk
zp.dk
æp.dk
øp.dk
åp.dk
aq.dk
bq.dk
cq.dk
dq.dk
eq.dk
fq.dk
gq.dk
hq.dk
iq.dk
jq.dk
kq.dk
lq.dk
mq.dk
nq.dk
oq.dk
pq.dk
qq.dk
rq.dk
sq.dk
tq.dk
uq.dk
vq.dk
wq.dk
xq.dk
yq.dk
zq.dk
æq.dk
øq.dk
åq.dk
ar.dk
br.dk
cr.dk
dr.dk
er.dk
fr.dk
gr.dk
hr.dk
ir.dk
jr.dk
kr.dk
lr.dk
mr.dk
nr.dk
or.dk
pr.dk
qr.dk
rr.dk
sr.dk
tr.dk
ur.dk
vr.dk
wr.dk
xr.dk
yr.dk
zr.dk
ær.dk
ør.dk
år.dk
as.dk
bs.dk
cs.dk
ds.dk
es.dk
fs.dk
gs.dk
hs.dk
is.dk
js.dk
ks.dk
ls.dk
ms.dk
ns.dk
os.dk
ps.dk
qs.dk
rs.dk
ss.dk
ts.dk
us.dk
vs.dk
ws.dk
xs.dk
ys.dk
zs.dk
æs.dk
øs.dk
ås.dk
at.dk
bt.dk
ct.dk
dt.dk
et.dk
ft.dk
gt.dk
ht.dk
it.dk
jt.dk
kt.dk
lt.dk
mt.dk
nt.dk
ot.dk
pt.dk
qt.dk
rt.dk
st.dk
tt.dk
ut.dk
vt.dk
wt.dk
xt.dk
yt.dk
zt.dk
æt.dk
øt.dk
åt.dk
au.dk
bu.dk
cu.dk
du.dk
eu.dk
fu.dk
gu.dk
hu.dk
iu.dk
ju.dk
ku.dk
lu.dk
mu.dk
nu.dk
ou.dk
pu.dk
qu.dk
ru.dk
su.dk
tu.dk
uu.dk
vu.dk
wu.dk
xu.dk
yu.dk
zu.dk
æu.dk
øu.dk
åu.dk
av.dk
bv.dk
cv.dk
dv.dk
ev.dk
fv.dk
gv.dk
hv.dk
iv.dk
jv.dk
kv.dk
lv.dk
mv.dk
nv.dk
ov.dk
pv.dk
qv.dk
rv.dk
sv.dk
tv.dk
uv.dk
vv.dk
wv.dk
xv.dk
yv.dk
zv.dk
æv.dk
øv.dk
åv.dk
aw.dk
bw.dk
cw.dk
dw.dk
ew.dk
fw.dk
gw.dk
hw.dk
iw.dk
jw.dk
kw.dk
lw.dk
mw.dk
nw.dk
ow.dk
pw.dk
qw.dk
rw.dk
sw.dk
tw.dk
uw.dk
vw.dk
ww.dk
xw.dk
yw.dk
zw.dk
æw.dk
øw.dk
åw.dk
ax.dk
bx.dk
cx.dk
dx.dk
ex.dk
fx.dk
gx.dk
hx.dk
ix.dk
jx.dk
kx.dk
lx.dk
mx.dk
nx.dk
ox.dk
px.dk
qx.dk
rx.dk
sx.dk
tx.dk
ux.dk
vx.dk
wx.dk
xx.dk
yx.dk
zx.dk
æx.dk
øx.dk
åx.dk
ay.dk
by.dk
cy.dk
dy.dk
ey.dk
fy.dk
gy.dk
hy.dk
iy.dk
jy.dk
ky.dk
ly.dk
my.dk
ny.dk
oy.dk
py.dk
qy.dk
ry.dk
sy.dk
ty.dk
uy.dk
vy.dk
wy.dk
xy.dk
yy.dk
zy.dk
æy.dk
øy.dk
åy.dk
az.dk
bz.dk
cz.dk
dz.dk
ez.dk
fz.dk
gz.dk
hz.dk
iz.dk
jz.dk
kz.dk
lz.dk
mz.dk
nz.dk
oz.dk
pz.dk
qz.dk
rz.dk
sz.dk
tz.dk
uz.dk
vz.dk
wz.dk
xz.dk
yz.dk
zz.dk
æz.dk
øz.dk
åz.dk
aæ.dk
bæ.dk
cæ.dk
dæ.dk
eæ.dk
fæ.dk
gæ.dk
hæ.dk
iæ.dk
jæ.dk
kæ.dk
læ.dk
mæ.dk
næ.dk
oæ.dk
pæ.dk
qæ.dk
ræ.dk
sæ.dk
tæ.dk
uæ.dk
væ.dk
wæ.dk
xæ.dk
yæ.dk
zæ.dk
ææ.dk
øæ.dk
åæ.dk
aø.dk
bø.dk
cø.dk
dø.dk
eø.dk
fø.dk
gø.dk
hø.dk
iø.dk
jø.dk
kø.dk
lø.dk
mø.dk
nø.dk
oø.dk
pø.dk
qø.dk
rø.dk
sø.dk
tø.dk
uø.dk
vø.dk
wø.dk
xø.dk
yø.dk
zø.dk
æø.dk
øø.dk
åø.dk
aå.dk
bå.dk
cå.dk
då.dk
eå.dk
få.dk
gå.dk
hå.dk
iå.dk
jå.dk
kå.dk
lå.dk
må.dk
nå.dk
oå.dk
på.dk
qå.dk
rå.dk
så.dk
tå.dk
uå.dk
vå.dk
wå.dk
xå.dk
yå.dk
zå.dk
æå.dk
øå.dk
åå.dk

Hvordan finder jeg andre (gode) ledige domæner?

Hvis der ikke var et ledigt domæne på 2 bogstaver, som levede helt op til dine behov eller krav, så findes der heldigvis mange andre gode domæner derude. Og det er selvom der hver dag bliver registreret massevis af .dk domæner.

Du kan i dette indlæg få gode tips til hvordan du finder ledige domæner.